מדיניות המערכת

מאחר שמערכת “בחזית” (להלן “המערכת”) מכבדת את פרטיות המשתמשים ומופעל ע”י חברת “ש.מ. בחזית תקשורת בע"מ” (להלן “מפעילת המערכת”), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות במערכת, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים במערכת, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על ידי המשתמשים במערכת או הנאסף על ידה בעת השימוש במערכת.

השימוש במערכת מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש במערכת ובשירותים הכלולים בה באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלט וכו’) ובאמצעות כל פלטפורמת דיוור (כדוגמת SMS, דואר אלקטרוני וכו') ורשת חברתית (וואטסאפ, פייסבוק, טלגרם, טוויטר וכו').

מפעילת המערכת מכבדת את פרטיות המשתמשים במערכת שהיא מנהלת ומפעילה, תנאי תקנון זה מהווה בין היתר את מדיניותה של מפעילת המערכת ביחס להגנת הפרטיות במערכת, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעילת המערכת ביחס לפרטיות המשתמשים במערכת, וכיצד משתמשת מפעילת המערכת במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים במערכת או הנאסף על-ידה בעת השימוש במערכת.

 

כללי:

המערכת הינה מערכת תוכן ישראלית אשר בין היתר מעניקה תוכן בנושאים הבאים: חדשות, מוזיקה, בריאות, דת, משפחה, כלכלה, נדל”ן, השקעות, לימודים.

“תכנים” במערכת ייחשבו כ: כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו, שיועמדו לרשות הגולשים והמנויים במערכת, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות מפעילת המערכת ו/או המערכת ובין אם הם בבעלות צד ג’, המאפשר למערכת ו/או למפעילת המערכת זכות שימוש בהם (להלן: “התכנים”).

המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לעובדה כי חלק מהתכנים במערכת הינם תכנים ממומנים ועצם שימושו במערכת מהווה הסכמה לכך. מפעילת המערכת מפרסמת את חלקם של התכנים במערכת כתכנים ממומנים, כלומר תכנים אשר צדדי ג’ בוחרים לפרסם במערכת תמורת תשלום למפעילת המערכת.

המערכת תפעל ככל שביכולתה על מנת לסמן תכנים שיווקים ו/או ממומנים, וזאת על מנת לספק לגולש ו/או מנוי את התכנים בצורה השקופה והמהימנה ביותר. עם זאת, אין המערכת מתחייבת לכך.

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש במערכת מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש במערכת לכל מטרה.

מפעילת המערכת זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש במערכת ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי ו/או למנויי המערכת ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

 

הגבלת אחריות מצד מפעילת המערכת:

מפעילת המערכת לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים הממומנים אשר מוצגים במערכת, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת המערכת ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג’ ואשר הועלו על ידה.

מפעילת המערכת לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ בגין התכנים המוצגים במערכת, לרבות עוולת לשון הרע.

על המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת המערכת ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן מפעילת המערכת תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות נכון. אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת המערכת ויודגש כי מפעילת המערכת איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש במערכת ובתכניו.

חלק מן התכנים המוצגים במערכת שייכים לצד שלישי ובעלי המערכת אינם אחראים אף על התכנים הנ”ל.

מפעילת המערכת לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן אשר יגרמו לגולש או למשתמש מכל מעשה או מחדל התלויים בצד שלישי וכוללים את נותני השירות המשתמשים בשירותי המערכת.

מפעילת המערכת לא תהיה אחראית להתקשרות המשתמש עם מפרסמים במערכת.

כל התכנים המוצגים במערכת אינם מהווים תחליף לייעוץ ע”י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים במערכת.

המערכת מוצעת לציבור “כמות שהוא” (“As Is”).

מפעילת המערכת לא תישא באחריות להתאמת המערכת לצרכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות המערכת, כמפורט לעיל.

מפעילת המערכת לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג במערכת על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג’.

המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת המערכת מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה במערכת לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש במערכת.

אין בסדר הפרסומות ו/או הדירוג שבו מוצגות הפרסומות במערכת חשיבות ואין לפרש את הדירוג לעניין כדאיות העסקה עם המפרסמים.

המערכת מהווה בין היתר פלטפורמת פרסום עבור צדדי ג’ והיא אינה אחראית כלל על התכנים ו/או אמיתות התכנים, לרבות נתונים פיננסיים. פרסומות במערכת אינם באחריות מפעילת המערכת, תכנים אלו הם מידע שצד ג’ (המפרסם) במערכת אחראי לו ולא תהיה כל טענה בעניין זה למפעילת המערכת.

מובהר ומוסכם בזה כי הפרסומות במערכת לא יתפרשו כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של המערכת, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

 

הצהרת המשתמש וזכות השימוש במערכת:

המשתמש מתחייב לעשות שימוש במערכת בכפוף לתנאי השימוש.

התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעילת המערכת והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש במערכת.

השימוש במערכת ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.

תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

 

אבטחת מידע במערכת:

החברה דואגת לכבד את פרטיות המשתמשים ומפעילה מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם.

על אף מאמצי החברה, באבטחת המידע לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות או שרתי המערכת.

המשתמש מסכים כי החברה לא תישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות המערכת ו/או לשרתיה. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד החברה בשל כך.

 

מאגרי מידע ושימוש במידע ע”י מפעילת המערכת:

מפעילת המערכת רשאית לשמור במאגריה מידע שנמסר באמצעות המשתמש.

הנתונים שייאספו יישמרו במאגר המידע של מפעילת המערכת ובאחריותה.

מפעילת המערכת תהא רשאית לעשות שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר להשתמש בשירותים שונים במערכת, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים במערכת, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לצורך רכישת מוצרים ושירותים במערכת לרבות פרסום מידע ותכנים, כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור במערכת לתחומי ההתעניינות של המשתמש.

מפעילת המערכת רשאית לשלוח למשתמש מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותה, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) ו/או באמצעות כל רשת חברתית שהיא מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על-ידי מפעילת המערכת ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה יישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.

 

דיוור ישיר אלקטרוני:

ייתכן כי בכוונת מפעילת המערכת לשלוח אל המשתמש מזמן לזמן בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שעם הרשמתו למערכת יישלח אליו חומר שיווקי, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי המערכת בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

 

מסירת מידע לצד שלישי:

מפעילת המערכת תהא רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או ההזמנות כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור המערכת והשירותים בו.

מפעילת המערכת תהא רשאית לפנות למשתמש בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות למשתמש ולהציע לו שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או ולמחוק במידת הצורך.

מעבר לאמור לעיל, מפעילת המערכת לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי המשתמש האישיים והמידע שנאסף על פעילותו במערכת אלא במקרים המפורטים להלן: אם ירכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים באמצעות המערכת יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, במקרה של הפרת תנאי השימוש במערכת, אם תבוצע במערכת, פעולות שבניגוד לחוק ולכל דין, אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי.

 

איסוף מידע על ידי צד ג’:

בעת השימוש במערכת מפעילת המערכת רשאית לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים ו/או במסגרת פונקציות נוספות.

תוכנות צד ג’ אלו עשויות לאסוף מידע הנוגע לנתוני מיקום הנוגעים למשתמש, נתוני אפליקציות קיימות במכשיר המשתמש ומידע סטטיסטי על השימוש בהן. בכל מקרה, תוכנות צד ג׳ כאמור לא יאספו מידע מזהה או רגיש הנוגע אל המשתמש.

בעת השימוש במערכת המשתמש מאשר כי תוכנות צד ג’ אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור.

אם המשתמש מעוניין לחזור בו מהסכמתו למתן גישה לנתונים כאמור, הוא רשאי לעשות זאת באחת משתי דרכים שיבחר: האחת, ביטול שירותי המיקום במכשיר הנייד שברשותו. השנייה, לפנות אל מפעילת המערכת בדוא"ל [email protected] ולבקש הסרה כאמור.

מפעילת המערכת תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודות המשתמש שנאסף על ידיה לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים במערכת), על מנת שאלו יתאימו עבור המשתמש מודעות ותכנים שיוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלו ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריו.

כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מסכים בזאת ששותפיה העסקיים של מפעילת המערכת (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי.

 

COOKIES:

המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעילת המערכת משתמשת ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, לאימות פרטים, כדי להתאים את המערכת להעדפותיו האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

יש באפשרות המשתמש להימנע מקבלת Cookies בדפדפן אשר בו הוא משתמש. אם המשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן.

 

פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות במערכת:

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות במערכת. המודעות שבהן המשתמש צופה בעת הביקור במערכת מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשב של המשתמש. ה- Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על המערכת שבו המשתמש צופה בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקיש. השימוש שחברות אלה עושות ב – Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

 

שינוי במדיניות הפרטיות:

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי זכות השימוש ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני במערכת.

 

שימושים אסורים:

המשתמש מסכים שלא לעשות במערכת כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של המערכת או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים במערכת.

המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול במערכת בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספקת המערכת למשתמשיה, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

המשתמש אינו רשאי למחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת המערכת. הנהלת המערכת מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים במערכת, לרבות עיצוב המערכת, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות למערכת או לצד שלישי שהתיר למערכת לעשות בהם שימוש.

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים במערכת ו/או לוגו המערכת ללא הרשאה מבעלי המערכת.

המערכת הינה לשימוש אישי ואין לעשות בה שימוש מסחרי.

המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת המערכת, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.

כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת המערכת ו/או ללקוחות המערכת ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת המערכת מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של המערכת מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

 

שינויים במדיניות הפרטיות:

מפעילת המערכת שומרת על זכותה לשנות את תנאי זכות השימוש ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני במערכת.

 

יצירת קשר:

בחזית מזמינה את המשתמש לפנות אליה לכל בירור אודות המערכת או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחה לטפל בפניותיו בזריזות וביעילות. ניתן ליצור קשר עם החברה בדוא"ל [email protected]